Code Reference > Output > USB set Toggle

สั่งให้อุปกรณ์ที่ต่อช่อง USB สลับการทำงาน

USB set Toggle


Header:
import usb
Python:
usb.toggle()

สั่งให้อุปกรณ์ที่ต่อช่อง USB สลับการทำงาน

พารามิเตอร์

ไม่มี

ค่าส่งกลับ

ไม่มี

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างโปรแกรมสั่งให้แอลอีดีที่ต่อช่อง USB กระพริบทุก ๆ ครึ่งวินาที