Code Reference > Output > USB set OFF

สั่งให้อุปกรณ์ที่ต่อช่อง USB หยุดทำงาน

USB set OFF


Header:
import usb
Python:
usb.off()

สั่งให้อุปกรณ์ที่ต่อช่อง USB หยุดทำงาน

พารามิเตอร์

ไม่มี

ค่าส่งกลับ

ไม่มี

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างโปรแกรมสั่งให้แอลอีดีที่ต่อช่อง USB กระพริบทุก ๆ ครึ่งวินาที