Code Reference > Input > switch ... on release

กำหนดคำสั่งที่จะถูกเรียกเมื่อปล่อยสวิตช์ที่กำหนด

switch ... on release


Header:
import switch
Python:
switch.release(pin, callback)

กำหนดคำสั่งที่จะถูกเรียกเมื่อปล่อยสวิตช์ที่กำหนด

พารามิเตอร์

  • pin - สวิตช์ที่กำหนดให้โปรแกรมทำงานเมื่อปล่อย

    • S1switch.S1 - สวิตช์ S1 บนบอร์ด KidBright32

    • S2switch.S2 - สวิตช์ S2 บนบอร์ด KidBright32

  • callback - ชื่อฟังก์ชั่นที่ต้องการเรียกให้ทำงานเมื่อกดปล่อยสวิตช์ที่กำหนด

ค่าส่งกลับ

ไม่มี

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงผลรูปหัวใจบนจอแอลอีดี 16x8 เมื่อปล่อยสวิตช์ S1